آشنایی با  سمپاش ها

سمپاشها به دو دسته محلول پاشها و گردپاشها تقسيم مي شوند.

هر کدام از اين دو دسته خود مي تواند در انواع مهم زير طبقه بندي شوند: 1- سمپاشهاي دستي 2- سمپاشهاي پشتي بدون موتور3- سمپاشهاي پشتي موتوري 4- سمپاش زنبه اي موتوري5- سمپاشهاي چرخدار موتوري 6- سمپاشهاي تراکتوري

سمپاش هاي دستي

سمپاش دستیسمپاشــهاي هســتند کــه نيــروي مــورد نيــاز بــراي پاشــش و حمــل آنهــا با دســت کاربر تامين مي شــود. ايــن سمپاشــها مناســب کار بــراي ســطوح کوچــک محــدود مــي باشــند. ظرفيــت آنهــا کــم بــوده و معمــولاً از چنــد ليتــر بيشــتر نيســت. در برخــي از ايــن سمپاشــها از فشــار و مکــش بــراي پاشــش اســتفاده مــي گــردد.

 

سمپاشهاي پشتي بدون موتور KNAPSACK SPRAYER

سمپاش کوله پشتیايــن سمپاشــها بــراي سمپاشی باغــات ميــوه و فضــاي کوچــک (کمتــر از 1 هکتــار) کاربــرد دارنــد اجــزاي تشــکيل دهنــده ايــن ســمپاشها شــامل مخــزن، صافــي، تلمبــه دســتي، شــيلنگ، لانس، افشــانک و کمربنــد اســت. سمپاشــهاي پشــتي تلمبــه اي از نظــر نــوع فشــار کــه بــر مايــع بــراي ســم پاشــي وارد مــي شــود بــه دو نــوع فشــار دائــم و فشــار متنــاوب تقســيم بنــدي مــي شــوند کــه عمومــا سمپاشــهاي 3 تــا 10 ليتــر از نــوع فشــار دائــم محســوب مــي شــوند و سمپاشــهاي 12 تــا 20 ليتــري از نــوع سمپاشــهاي فشــار متنــاب محســوب مــي شــوند.

در سمپاشــهاي فشــار متنــاوب اصــول کار بــه ايــن ترتيــب اســت کــه در مخــزن فقــط مايــع ســم وجــود دارد و هيــچ گونــه فشــاري بــر روي مايــع نيســت. بــه هميــن دليــل مخــزن لازم نيســت کــه فشــار زيــادي را تحمــل کنــد و مايــع بــه وســيله تلمبــه دســتي مکيــده شــده و بــا فشــار در شــيلنگ جــاري مــي شــود. در نــوع تلمبــه دســتي، پيســتوني اســت کــه در قســمت هــاي ورودي و خروجــي ســم بــه تلمبــه شــير يــک طرفــه قــرار دارد. چــون دبــي مايــع خروجــي در ايــن تلمبــه يکنواخــت نيســت، در قســمت دهــش (خروجــي) ايــن تلمبــه يــک عــدد محفظــه هــوا قــرار دارد کــه مقــدار مايــع در آن ذخيــره مــي شــود و مکــث هــاي کوتــاه بيــن دهــش و مکــش را جبــران مــي کنــد. فشــار توليــد شــده بــه وســيله ايــن تلمبــه بيــن 3 الــي 4 اتمســفر اســت. بــراي توليــد فشــار مــورد نيــاز ابتــدا قبــل از بــاز کــردن شــير موجــود روي دســته، چنــد بــار تلمبــه زده مــي شــود تــا فشــار بــه حــد کافــي بــالا بــرود. ميــزان پاشــش حداکثــر ايــن نــوع ســمپاش 1 ليتــر در دقيقــه مــي باشــد.

 

سمپاشهاي پشتي موتوري

سمپاش پشتی موتوریبــه طــور کلــي سمپاشــها پشــتي موتــوري بــه دو دســته تقســيم مــي شــوند کــه يــک نــوع آن بــه نــام ســمپاش اتومايــزر کــه مايــع ســم را تحــت فشــار جريــان هوا قــرار مــي دهــد و قطــرات مايــع در اثــر برخــورد بــا جريــان شــديد هــوا تبديــل بــه ذرات بسـيار ريــز شــوند. قطــر ذرات ســم در ايــن نــوع سمپاشــها در حــدود 100ميکــرون اســت . بنابرايــن مــي تــوان بــا حجــم معينــي از مايــع ســم ســطح بيشــتري را سمپاشــي نمــود مشــروط بــه اينکــه غلظــت محلــول ســمي نيــز زيــاد باشــد.

مخــزن سمپاشــهاي پشــتي موتــوري معمــوال پالســتيکي و بــه ظرفيــت 14 تــا 26 ليتــر مــي باشــد. بــا ايــن ســمپاش در شــرايط مســاعد، روزانــه در حــدود 2 تــا 3 هکتــار را مــي تــوان سمپاشــي کــرد. کيفيــت سمپاشــي نيــز بــه خاطروجــود قطــرات بســيار ريــز بهتــر اســت و از چکيــدن مايــع ســم روي برگهــا جلوگيــري مــي شــود. از ايــن ســمپاش بــا تغييــرات مختصــري بــه عنــوان گردپــاش و شــعله افکــن نيــز اســتفاده مــي شــود. در ايــن نــوع از موتورهــاي احتــراق داخلــي بــا قــدرت 2 تــا 5 اســب بخــار اســتفاده مــي شــود و ميــزان پاشــش ســم 0/1 تــا 3 ليتــر در دقيقــه مــي باشــد.

براي خروج سم از مخزن و رسيدن آن با افشانک به دو روش عمل مي شود.

1-به صورت ثقلي و خلاء نسبي که در سر افشانک در اثر وجود سرعت باد ايجاد مي شود.

2- اســتفاده از يــک پمــپ دوار کوچــک بــا فشــاري معــادل 1/5 اتمســفر کــه بــه وســيله موتــور، همزمــان بــا پروانــه مــي چرخــد اســتفاده از ايــن پمــپ کمــک مــي کنــد تــا از افشــانک هــاي کــم قطــر اســتفاده شــود.

در سمپاشــهاي پشــتي موتــوري لانسی ، مخــزن ســم پلاســتيکي اســت و در حــدود 10الــي 25 ليتــر دارد. و موتــور بــا قــدرت 0/9 تــا 1/5 اســب بخــار مــي باشــد و پمــپ مســتقيم بــه محــور خروجــي موتــور متصــل شــده اســت. ســم از مخــزن بــه وســيله پمــپ مکيــده شــده و بــا فشــار معــادل 10 الــي 30 بــار در شــيلنگ جاري مي شــود و در خروجــي پمــپ يک شــير فشــار شــکن اســتفاده شــده اســت تــا مــازاد مايــع پمپــاژ شــده يــا همــه آن در صورتــي کــه از افشــانک خــارج نشــود دوبــاره بــه مخــزن برگــردد. بديــن ترتيــب عمــل هــم زدن محلــول در داخــل مخــزن نيــز انجــام مــي شــود. ميــزان پاشــش ايــن ســمپاش 2 تــا 8 ليتــر در دقيقــه اســت.

سمپاشهاي موتوري زنبه اي و فرغوني

سمپاش موتوری فرغونیسمپاشــها زنبــه اي داراي يــک موتــور بنزينــي و پمــپ ســمپاش پيســتوني بــوده کــه بــر روي يــک شاســي نصــب مــي شــوند . بــراي حمــل مايــع ســم معمــول از بشــکه هــاي جــدا اســتفاده مــي شــود . سمپاشــها فرغونــي داراي يــک موتــور بنزينــي دو يــا چهــار زمانــه بــا قــدرت1 تــا 6 اســب بخــار مــي باشــند. مخــزن آنهــا بــزرگ بــوده و در حــدود 100 تــا200 ليتــر ظرفيــت دارد. پمــپ مولــد فشــار از نــوع پمــپ هــاي پيســتوني اســت کــه بــه وســيله موتــور ســمپاش کار ميکنــد.

اتصــال محــور پمــپ بــه موتــور ســمپاش بــه وســيله تســمه يــا چرخ دنــده انجــام ميگيــرد. مقــدار مايــع پاشــيده شــده معمــوال درحــدود 15 تــا 20 ليتــر در دقيقــه اســت.

سمپاشهاي تراکتوري

سمپاش تراکتوریايــن سمپاشــها معمــولاً بــر روي يــک شاســي مســتقر مــي گردنــد و بــه پشــت تراکتــور متصــل مــي گردنــد. مخــزن  از جنــس پلاســتيک يــا فلــز ضــد زنــگ ســاخته مــي شــوند. در انــواع پلاســتيکي ســطح مايــع درون مخــزن معمــولاً بــه خوبــي نمايــان اســت و حجــم مايــع مصــرف شــده معلــوم مــي گــردد. ظرفيــت مخــزن در انــواع مختلــف سمپاشــهاي تراکتــوري متفــاوت اســت و معمــولاً بيــن 400 تــا 3000 ليتــر اســت .

 

نویسنده : شرکت سمپاشی ارمغان بهداشت محیط – وحید مرادی مهر 

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x