انواع سموم حشره کش بهداشتی و کشاورزی موجود در بازار ایران و روش مصرف سموم

حشره کش ها

1- نام سم : کــلرپـیریـفوس %40/8 امــولــســیون          Chlorpyrifos–ethyl 40.8 %EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
درختان میوه سردسیری شپشک واوی-آسیایی بنفش-سان ژوزه 1-1.5 در هزار
مرکبات شپشکها-سپردارها 1.5-2 در هزار
سویا مینیوز برگ 2-2.5 در هزار

فرمول شیمیایی : C9H11Cl3NO3PS
وزن مولکولی:350/6
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 408گرم بر لیتر
مواد همراه: 592گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی، کنه کشی.
درجه سمیت پستانداران: OralLD50 for Rats135-163 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک – Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین همراه با اکسیم که بایستی تحت نظر پزشک تزریق شود.
ماندگاری در محیط زیست :
کلرپیریفوس در محیط پایدار است. کلرپیریفوس در خاک نسبتا پایدار بوده و 60-120 روز بر حسب نوع خاک و اقلیم و شرایط موجود می تواند باقی بماند، بقایای آن تقریباً 10– 14 روز بر
سطح گیاه باقی می ماند.
موارد مصرف: برای شپشک های درختان میوه سردسیری و مرکبات ، علیه سپردار مرکبات ، مینوز برگ سویا، علیه آگرروتیس چغندرقند.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول دو هفته می باشد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلي بوده و به شرایط محیطي و امكانات موجود بستگي دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداري، زمان مصرف، مقدار دز مصرفي، چگونگي مصرف، شرایط جوي و محیط و اختلاط آن با سایر سـموم و ترکــیبات شـیـمیایي تـوسط مـــصرف کـننده بـي اطلاع مي باشد، لذا هیچگونه مسئولیتي متوجه وارد کننده نمي باشد.

 

2- نام سم : پرمترین %25 امولسیون              Permethrin 25% EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
درختان میوه ﻣﻴﻨﻮز ﻟﻜﻪ ﮔﺮد 0/5 در ﻫﺰار ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﻞ اول ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺴﻞ دوم و در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺮودﻧﻴﺎ ا لیتر درهكتار

فرمول شیمیایی : C21H20CI2O3
وزن مولکولی:391/3
گروه: Pyrethroid
ماده مؤثر: 250 گرم در لیتر
مواد همراه: 750گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش تماسي با طیف وسیع
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats430 – 6000 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط – II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر:این سم پادزهر اختصاصی ندارد. از دیازپام برای تسکین اعصاب استفاده می شود.
ماندگاری در محیط زیست :این سم در خاک و آب سریعاً تجزیه مي شود.

موارد مصرف: پرمترین برعلیه پرودنیای چغندر قند و مینوز لكه گرد درختان میوه به کار می رود.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.

مدیریت کاربرد: پرمترین به محض مشاهده آلودگي قابل تكرار سم پاشي در صورت شدت و ادامه آلودگي بسته به شرایط محلي 10تا 15 روز بعد قابل اجرا مي باشد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

3- نام سم : سایپرمترین %40 امولسیون                        Cypermethrin 40 % EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﺳﻴﺐ آﻓﺎت ﺑﺮﮔﺨﻮار 250 ﺳﻲ ﺳﻲ در ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ آب
ﭘﻨﺒﻪ آﻓﺎت ﺑﺮﮔﺨﻮار 175 ﺳﻲ ﺳﻲ در ﻫﻜﺘﺎر

فرمول شیمیایی : C22H9Cl2NO3
وزن مولکولی:416/3
گروه: Pyrethroid
ماده مؤثر: 400گرم بر لیتر
مواد همراه: 600گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک تماسي و گوارشي با اثر ابقایی روی گیاه سمپاشی شده
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats250-4150 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط – II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین همراه با اکسیم که بایستی تحت نظر پزشک تزریق شود.
موارد مصرف: سایپرمترین علیه حشرات جونده سیب و پنبه بكار میرود.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

4- نام سم : دلتامترین % 2/5 امولسیون            Deltamethrin 2.5% EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
درختان میوه سردسیری ﻣﻴﻨﻮز ﻟﻜﻪ ﮔﺮد 0/5 در ﻫﺰار
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺮودﻧﻴﺎ 1 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﮔﻨﺪم ﺳﻦ 0/3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر

وزن مولکولی:505/2
گروه: Pyrethroid
ماده مؤثر: 25گرم بر لیتر
مواد همراه: 975گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش گوارشي، تماسي، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats 135-5000 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط – II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: دیازپام، پادزهر واقعي نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد.
موارد مصرف: دلتامترین علیه مینوز لكه گرد درختان میوه سردسیري،پرودنیاي چغندر قند و کنترل پوره سن گندم به کار می رود.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول 3 روز می باشد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

5- نام سم : دیكلرووس %50 امولسیون            Dichlorvos 50% EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺷﺘﻪ 1 ﺗﺎ 2 در ﻫﺰار
ﭼﺎﻳﻜﺎري و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﺷﺘﻪ 0/5 ﺗﺎ 1 در ﻫﺰار
ﺳﺒﺰﻳﻜﺎري ﺗﺮﻳﭙﺲ- ﻣﮕﺲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺘﻪ 1/5 ﺗﺎ 2 در ﻫﺰار
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺘﻪ- ﺗﺮﻳﭙﺲ – ﻣﮕﺲ سفید ﺑﺮاي ﻫﺮ 100 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ، ﻣﻘﺪار 8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از EC 50%ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
فرمول شیمیایی : C4H7CL2O4P
وزن مولکولی:221
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 500گرم بر لیتر
مواد همراه: 500گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و خاصیت تدخینی، کنه کشی.
درجه سمیت پستانداران:OralLD 50 for Rats 50 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین ، 2PAM ، آتروپین با پام
موارد مصرف:
دیكلرووس علیه شته ها ، تریپس، عسلک ، مگس سبزیها و جالیز بكار میرود.

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: 2تا5روز
احتیاط: این سم در گروه بسیار خطرناک قرار دارد. این سم کولین استراز خون را کاهش مي دهد. مصرف دیكلرووس روي بعضي از گلهاي داوودي اثر گیاه سوزي دارد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

6-نام سم : پیریمیكارب% 50 پودرباقابلیت ترشوندگی        Pirimicarb WP %50 

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺘﻪ 0/5 ﺗﺎ 0/7 در ﻫﺰار
ﺳﺒﺰي ﻫﺎ ﺷﺘﻪ 0/5 ﺗﺎ 0/7 در ﻫﺰار
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﻴﺰي ﺷﺘﻪ 0/5 ﺗﺎ 0/7 در ﻫﺰار
رز ﺷﺘﻪ 0/5 ﺗﺎ 0/7 در ﻫﺰار

فرمول شیمیایی : C11H18N4O2
وزن مولکولی:238/3
گروه: Carbamate
ماده مؤثر: 500گرم بر کیلو گرم
مواد همراه: 500گرم بر کیلو گرم
نحوه تأثیر:حشره کش انتخابی با اثر سریع و خاصیت تدخینی بوسیله ریشه جذب شده و به بافتهای چوبی منتقل می شود.
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats 142 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین
موارد مصرف: علیه شته توتون و سبزیها و جالیز – شته رز
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: 7 تا 14 روز بسته به نوع محصول و آفت

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

7-نام سم : آبامكتین % 1/8 امولسیون        Abamectin EC %1.8 

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﺳﺒﺰي و ﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﻨﻮز 0/6 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
مرکبات ﻛﻨﻪ زﻧﮓ 20 ﺳﻲ ﺳﻲ 250 + ﺳﻲ ﺳﻲ روﻏﻦ در 100 ﻟﻴﺘﺮ آب

فرمول شیمیایی : C47H72O14 – C47H70O14
وزن مولکولی:873/1
گروه: Avermectin
ماده مؤثر: 18گرم بر لیتر
مواد همراه: 982گرم بر لیتر
نحوه تاثیر: حشره کش و کنه کش با اثر تماسی گوارشی–با فعالیت سیستمیک محدود که باتحریک درآزادشدن
aminobutyric acid سبب فلج حشره میشود.
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats 10 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who :بسیار خطرناک Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: این سم پادزهر خاصی ندارد.
موارد مصرف: علیه مینوز سبزی و صیفی – علیه کنه زنگ مرکبات

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس : فاصله آخرین عملیاتی تا برداشت محصول 21 روز میباشد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

8-نام سم : تری کلرفن % 80 پودر قابل حل در آب      Trichlorfon SP %80 

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺳﻦ 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﮕﺲ ﺧﺰاﻧﻪ 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺮم داﻧﻪ ﺧﻮار 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
ﭘﻴﺎز و ﺧﺮﺑﺰه ﻣﮕﺲ 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
ﻛﻠﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
ﺳﺒﺰي و ﺟﺎﻟﻴﺰ ﻛﺮم ﻗﻮزه 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
ﻧﺨﻮد ﻛﺎرادرﻳﻨﺎ ﻫﻠﻴﻮﺗﻴﺲ 1 ﺗﺎ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر
ﻧﺎرون ﭘﻮﺳﺘﺨﻮار 1ﺗﺎ2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر

فرمول شیمیایی : C4H8CL3O4P
وزن مولکولی:257/4
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 800گرم بر کیلو گرم
مواد همراه: 200گرم بر کیلو گرم
نحوه تأثیر:حشره کش گوارشی و تماسی غیر سیستمیک بوسیله ریشه جذب شده و به بافتهای چوبی منتقل می شود.
درجه سمیت پستانداران:OralLD 50 for Rats 250 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: سولفات آتروپین-2PAMو توکزوگونین همراه با آتروپین
موارد مصرف: علیه سن های زیان آور گندم و جو – مگس خزانه برنج – کرم دانه خوار آفتابگردان و سویا – مگس پیاز و خربزه – پروانه سفید کلم – کرم غوزه سبزیها و جالیز – کارادرینا هلیوتیس نخود – پوستخوار ناورن
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: مدیرت کاربرد : در سمپاشی پوستخوار نارون بصورت تهیه تله
250 تا 300 گرم سم تری کلرفن 2/5 + لیتر نفت +250 لیتر صابون در هزار لیتر آب

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

9- نام سم : دیازینون %60 امولسیون      DIAZINON EC 60%

موارد مصرف :

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل آﻓﺎت ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف

درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه و ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺸﻪ 3 ﺗﺎ 3/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار

ﺳﻴﺐ ﻛﺮم ﺳﻴﺐ 2 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار

ﻧﺨﻴﻼت ﺷﭙﺸﻚ ﻧﺨﻴﻼت 2ﺗﺎ1/5ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار

ﻣﻮ ﺗﺮﻳﭙﺲ ﻣﻮ 1 در ﻫﺰار

ﭘﺴﺘﻪ ﺷﭙﺸﻚ 1 در ﻫﺰار

ﮔﻼﺑﻲ ﭘﺴﻴﻞ 1 در ﻫﺰار

درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻟﻴﺴﻪ و ﺷﺘﻪ 1 در ﻫﺰار

ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ آﻓﺎت 1ﺗﺎ1/5درﻫﺰار
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺷﭙﺸﻚ ﻫﺎ 1 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار

فرمول شیمیایی: C12H21N2O3PS
وزن مولکولی:304/3

گروه: Organophosphate

ماده مؤثر: 600 گرم بر لیتر مواد همراه: 400 گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشـی, و تنفسی.

درجه سمیت پستانداران:OralLD 50 for Rats 1250 mg/Kg
کلاس سمیت براساس طبقه بندیWHO : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم : از خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی میباشد، افرادی
که بر اساس توصیه پزشكی از کار کردن با ترکیبات ضد کولین منع شده اند نباید از این حشره کش استفاده کنند.
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر: آتروپین – توکزوگونین
موارد مصرف : کرم سیب، لیسه و شته درختان میوه ؛ پسیل گالبی، شپشک های پسته، مرکبات و نخیالت؛ آفات چغندر قند ؛تریپس مو ؛ کرم سفید ریشه درختان میوه جنگلی به کار برده می شود.
دوره کارنس:حداقل فاصله سمپاشی از آخرین زمان برداشت محصول 10 روز
علائم مسمومیت: سرگیجه ، تهوع ، اسهال و اختالل در بینایی.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

10- نام سم : دیمتوات % 40 امولسیون        Dimethoate EC 40%

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﻏﻼت ﺷﺘﻪ ﺳﻤﻲ و ﺷﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ در ﻫﺰار
پنبه آﻓﺎت ﻳﻚ در ﻫﺰار
چغندر قند آﻓﺎت ﻳﻚ در ﻫﺰار
درختان میوه سردسیری شپشک ﻳﻚ در ﻫﺰار
سویا ﺷﺘﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺮﻳﭙﺲ و ﺣﺸﺮات ﻣﻜﻨﺪه ﻳﻚ در ﻫﺰار
ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻳﻚ در ﻫﺰار
فرمول شیمیایی:C5H12NO3PS2
وزن مولکولی:229/2
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 400 گرم بر لیتر
مواد همراه: 600 گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش سیستمیک – تماسی و گوارشی.
درجه سمیت پستانداران: OralLD50 for Rats387 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی wHO : سمیت متوسط II

احتیاطات لازم : این سم کولین استراز خون را کاهش میدهد. مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی میباشد، افرادی که بر اساس توصیه پزشكی از کار کردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شده اند از این حشره کش نباید استفاده کنند. از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .

کمکهای اولیه :
در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.
پادزهر:
آتروپین – پام 2PAM CL– و 2PAM M میتواند به آتروپین اضافه شود.
موارد مصرف:علیه شته سبز معمولی و شته سمی غالت – علیه آفات پنبه و چغندر قند ، شپشكهای درختان منطقه سردسیری – شته ها ،تریپس و سایر حشرات مكنده سویا – نماتد ساقه یونجه.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.

دوره کارنس: حداقل فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول بسته به شرایط اقلیمی و نوع آفت 14 تا 21 روز.

علائم مسمومیت: سرگیجه ، تهوع ، اسهال و اختالل در بینایی.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

11- نام سم : فن پروپاترین%10 امولسیون    Fenpropathrin EC 10%

موارد مصرف :

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل آﻓﺎت ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﻛﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ اروﭘﺎﻳﻲ 2 در ﻫﺰار
فرمول شیمیایی: C22H23NO3

وزن مولکولی:349/4

گروه: Pyrethroid

ماده مؤثر: 100 گرم بر لیتر مواد همراه: 900 گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده

کلاس سمیت: بر اساس دسته بندی WHO : بسیار خطرناک Ib
درجه سمیت پستانداران: OralLD50 for Rats70.6 mg/Kg

کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر: دیازپام – پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسكین می دهد.

موارد مصرف : علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم جز در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

12-نام سم :  اتیون 47% امولسیون    Ethion EC 47%

موارد مصرف :

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل آﻓﺎت ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺳﺮدﺳﻴﺮي و مرکبات
شپشکها و سپردارها
1.5 -2 در هزار

فرمول شیمیایی : C9H22O4P2S4
وزن مولکولی:384/5
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 470گرم بر لیتر
مواد همراه: 530گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی
درجه سمیت پستانداران:ORAL LD50 for rats : 208 mg/kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک Ib
مدیریت کاربرد: این سم به همراه روغن برای سمپاشی در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات ، کنه ها و شپشک ها مصرف می گردد و خاصیت گیاه سوزی به جز در بعضی موارد از انواع سیب ندارد.

احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:این سم کولین استراز خون را کاهشمی دهد.از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین همراه با اکسیم که بایستی تحت نظر پزشک تزریق شود.

موارد مصرف: علیه شپشكها و سپردار های درختان میوه سردسیری و مرکبات.

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم جز در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

13-نام سم :  فوزالن 35% امولسیون      Phosalone EC 35%

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺮﮔﺨﻮار 1/5 در ﻫﺰار ﻳﺎ 2 ﺗﺎ 3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و ﺳﻮﻳﺎ آﻓﺎت ﺑﺮﮔﺨﻮار 1/5 در ﻫﺰار ﻳﺎ 2 ﺗﺎ 3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﮔﻼﺑﻲ و ﺳﻴﺐ ﭘﺴﻴﻞ ﺑﺎ زﻧﺒﻮر، ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ 1/5 در ﻫﺰار ﻳﺎ 2 ﺗﺎ 3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻮ ﻛﺮم ﺧﻮﺷﻪدار 1/5 در ﻫﺰار ﻳﺎ 2 ﺗﺎ 3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
پسته ﭘﺴﻴﻞ و ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻮﺑﺨﻮار 1/5 در ﻫﺰار ﻳﺎ 2 ﺗﺎ 3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ 1/5 در ﻫﺰار ﻳﺎ 2 ﺗﺎ 3 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر

فرمول شیمیایی : C12H15CLNO4PS2
وزن مولکولی:367/8
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 350گرم بر لیتر
مواد همراه: 650گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثرتماسی و گوارشی
درجه سمیت پستانداران:ORAL LD50 for rats : 120 mg/kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر:
آتروپین2PAM–

احتیاطات لازم:این سم کولین استراز خون را کاهشمی دهد. از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .

موارد مصرف : علیه آفات چغندر قند و سویا ، کرم سیب و به و آلو ، پسیل و زنبور و سرخرطومی گالبی و سیب ، کرم خوشه خوار مو ، زنجرک به و مو ، پسیل و پروانه چوبخوار پسته ، برگ خوار آفتابگردان ، سر خرطومی یونجه ،آفات ذرت ، سوسک کلرادو سیب زمینی.

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم جز در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

14-نام سم :  پروفنفوس 50% / 40% امولسیون    Profenofos EC 50% / 40%

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺮم ﻏﻮزه 2 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن %50
ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺮم ﻏﻮزه 2/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن %40

فرمول شیمیایی : C11H15Br CL 3OPS
وزن مولکولی:373/6
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 400گرم
مواد همراه: 600گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی وگوارشی با طیف وسیع دارای اثر Translaminar
درجه سمیت پستانداران:  ORAL LD50 for rats : 358 mg/kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین و دیازپام و اکسیم های فعال کننده ( توکزوگونین ، ابی دو کسیم)
موارد مصرف: علیه کرم غوزه پنبه

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

15-نام سم :  اکسی دیمتون متیل 25% امولسیون        Oxydemeton- methyl EC 25%

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﻏﻼت ، ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،زﻧﺠﺮك ﻫﺎ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
ﻧﺎرون ﺷﭙﺸﻚ ﺧﻮﻧﻲ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
ﺗﻮﺗﻮن و ﺳﻮﻳﺎ ﺷﺘﻪ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﺷﺘﻪ ﺳﺒﺰ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺮﻳﭙﺲ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻴﻮه ﺧﻮار ﭘﺴﺘﻪ 1 ﺗﺎ 1/5 در ﻫﺰار
فرمول شیمیایی : C6H15O4PS2
وزن مولکولی:246/3
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 250گرم بر لیتر
مواد همراه: 750 گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش سیستمیک–تماسی با خاصیت کنه کشی
درجه سمیت پستانداران:ORAL LD50 for rats : 65 mg/kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : بسیار خطرناک Ib
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر:
سولفات آتروپین2PAM–وتوکزوگونین –

2PAmتوکزوگونین با سولفات آتروپین

کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

موارد مصرف :علیه شته سبز غالت، تریپس پنبه ، زنجرک سبز و زنجرک ناقل کرلی تاپ و شته چغندر ، شته سبز درختان میوه سردسیری ، پروانه میوه خوار پسته ، آفات سویا شته
سبز توتون ، شپشک خونی نارون.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم جز در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

16-نام سم :  ایمیدکلوپرید %35 سوسپانسیون    Imidacloprid 35% SC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺴﻴﻞ 0/4در ﻫﺰار
ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺘﻪ 0/25 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر
ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺘﻪ ﺟﺎﻟﻴﺰ 0/25 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻴﻨﻮز 300 ﺳﻲ ﺳﻲ در 100 ﻟﻴﺘﺮ آب در دوﻧﻮﺑﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 10 روز

فرمول شیمیایی : C9H10CL N5O2
وزن مولکولی:255/7
گروه: Neonicotinoid/Chloronicotinyl
ماده مؤثر: 350گرم بر لیتر
مواد همراه: 650گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats450 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.
موارد مصرف: ایمیدکلوپرید علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مكنده، پسیل پسته و شته توتون، شته جالیزدر مزارع پنبه و پروانه مینوز مرکبات در خزانه به کار میرود.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تابرداشت محصول حداقل 21 روز است .

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

17-نام سم :  استامی پراید %20 پودر قابل حل در آب    Acetamiprid SP 20%

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﺳﻴﺐ ﻣﻴﻨﻮز ﻟﻜﻪ ﮔﺮد 0/5در ﻫﺰار
ﺳﻴﺐ ﻛﺮم 0/5در ﻫﺰار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اول
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺴﻴﻞ 200 ﺗﺎ 250 ﺳﻲ ﺳﻲ در ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ آب

وزن مولکولی:222/7
گروه: Neonicotinoid
ماده مؤثر: 200گرم بر کیلو گرم
مواد همراه: 800گرم بر کیلو گرم
نحوه تأثیر:حشره کش سیستمیک با تاثیر تماسی و گوارشی
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats 217 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود
موارد مصرف: پسیل پسته و کرم مینوز لكه گرد و کرم سیب به کار می رود.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول7-25 روز

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

18-نام سم :  فنیتروتیون %50 امولسیون      Fenitrothion 50% EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﻏﻼت (ﮔﻨﺪم- ﺟﻮ) ﺳﻦ ﻫﺎي زﻳﺎن آور 1/2 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﻏﻼت و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻠﺦ 2 – 1/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﺑﺮﻧﺞ ﻛﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار 1/5ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﭘﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮ ﺳﭙﻮر و ﺳﻮﺳﻚ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺧﻮار 1/5ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻠﺦ آﺳﻴﺎﻳﻲ 1/5ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻠﺦ آﺳﻴﺎﻳﻲ 1/5ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر

فرمول شیمیایی : C3H12NO5 PS
وزن مولکولی:277/2
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 500گرم بر لیتر
مواد همراه: 500گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسي و گوارشي
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats1700 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر:
آتروپین، 2PAM-CL،2PAM-M ، 2PAM و توکزوگنین که مي بایست تحت نظر پزشک مصرف شود.

ماندگاری در محیط زیست :فنیتروتیون در خاک به سرعت تجزیه مي شود و همچنین زمانیكه روي گیاه پاشیده مي شود، سریعاً به داخل گیاه نفوذ کرده و بیش از % 50 در مدت 24 ساعت تجزیه میشود..

توجه: موارد توصیه شده کلي بوده و به شرایط محیطي و امكانات موجود بستگي دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداري، زمان مصرف، مقدار دز مصرفي، چگونگي مصرف، شرایط جوي و محیط و اختالط آن با سایر سـموم و ترکــیبات شـیـمیایي تـوسط مـــصرف کـننده بـي اطالع مي باشد، لذا هیچگونه مسئولیتي متوجه وارد کننده نمي باشد.
تماس مستقیم با این سم قرار گیرند و با بقایاي خشک شده آن تماس پیدا کنند صدمه مي بینند.
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس:فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول دو هفته می باشد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

19-نام سم :  فن والریت %20 امولسیون    Fenvalerate 20 % EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ پرودنیا 1 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﻲ
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻣﻴﻨﻮز ﻟﻜﻪ ﮔﺮد 0/5 در ﻫﺰار ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷ

فرمول شیمیایی : C25H22CLNO3
وزن مولکولی:419/9
گروه: Pyrethroid
ماده مؤثر: 200گرم بر لیتر
مواد همراه: 800گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت کنه کشی.
درجه سمیت پستانداران:OralLD 50 for Rats 451 mg/Kg:
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: این سم پادزهر اختصاصي ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.
سمیت محیط زیست: براي زنبور عسل و آبزیان فوق العاده خطرناک است. از آلوده نمودن منابع آبي با این سم جداً خودداري شود.

موارد مصرف: فن والریت علیه پرودنیاي چغندرقند و مینوز لكه گرد درختان میوه بكار میرود .
مدیریت کاربرد:از سمپاشي فن والریت روي گیاهان جوان به دلیل احتمال گیاه سوزي خودداري شود. این سم برای آبزیان و زنبور عسل فوق العاده خطرناک است از آلوده نمودن منابع آبی با این سم جدا خودداری نمایید
موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشي تا برداشت محصول 14 روز است

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

20-نام سم :  ایندوکساکارب %15 سوسپانسیون      Indoxacarb 15% SC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺮم ﻏﻮزه 200-250 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻓﺖ
ﻧﺨﻮد ﻛﺮم ﭘﻴﻠﻪ ﺧﻮار 200 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﺳﻴﺐ ﻛﺮم ﺳﻴﺐ 450 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻧﺴﻞ اول

فرمول شیمیایی : C22H17CLF3N3O7
وزن مولکولی:527/8
گروه: Oxdiazine
ماده مؤثر: 150گرم بر لیتر
مواد همراه: 850گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش با خاصیت تماسي و گوارشي بر رويسیستم مرکزي اعصاب حشرات تأثیر گذاشته با عالئم فلج و توقف تغذیه ظاهر مي گردد
درجه سمیت پستانداران :OralLD50 for Rats male rats 1732 female rats 268 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر:پادزهر اختصاصی ندارد.
موارد مصرف: براي کنترل و مبارزه با کرم قوزه در مزارع پنبه،کرم پیله خوار نخود و کنترل سیب بكار مي رود.

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.
دوره کارنس:
فاصله آخرین سمپاشي تا برداشت محصول 10- 21 روز، بسته به گونه آفت است

مدیریت کاربرد: براي کرم قوزه ایندوکساکارب را در تناوب با یک پایرتیروئید یا یک کاربامات بكار ببرید و براي کنترل کارادینا ایندوکساکارب را در تناوب با یک فرآورده از گروه Acylurea شامل کاسكید یا کاربامات بكار برده شود.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

21-نام سم :  مالاتیون % 57 امولسیون    Malathion 57% EC

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ 0/7-1/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺳﺮدﺳﻴﺮي آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه 1-2 در ﻫﺰار
ﭼﻐﻨﺪر و ﮔﻴﻼس ﻣﮕﺲ ﮔﻴﻼس 2 در ﻫﺰار
ﭘﻴﺎز ﺗﺮﻳﭙﺲ 2 در ﻫﺰار
ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﻠﺦ آﺳﻴﺎﻳﻲ 2/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
ﺳﺒﺰي و ﺟﺎﻟﻴﺰ ﻣﻠﺦ ﻫﺎ 1 -1/5در ﻫﺰار
ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﺑﺮگ 3 در ﻫﺰار
ﻣﺮﻛﺒﺎت 2-2/5در ﻫﺰار
ﺧﺮﻣﺎ ﺷﭙﺸﻚ ﺳﻔﻴﺪ 3 -2/5 ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر
زﻳﺘﻮن ﭘﺴﻴﻞ 2/5 در ﻫﺰار
ﻛﺎج ورز ﺷﺘﻪ ﻫﺎ 2 در ﻫﺰار
فرمول شیمیایی : C10H19O6PS2
وزن مولکولی:330/4
گروه: Organophosphate
ماده مؤثر: 570گرم بر لیتر
مواد همراه: 430گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی، کنه کش
درجه سمیت پستانداران:OralLD50 for Rats1375-5500 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت متوسط II
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: آتروپین، پام، 2PAM-M، 2PAM- CL ، توکزوگونین.
موارد مصرف: ماالتیون علیه آفات غالت، آفات درختان میوه سردسیري، زنجره میوه خوار و شپشک خرما، مگس چغندر و گیالس، آفات جالیز، شپشک و شته هاي مرکبات، پسیل زیتون، آفات یونجه، ملخ آسیایي نیشكر، شته رز و کاج، آفات غالت و حبوبات انباري بكار میرود.

موارد عدم مصرف: از مصرف این سم به جزء در موارد توصیه شده خودداری گردد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

22-نام سم : هگزافلومورون 10% امولسیون    Hexaflumuron EC %10 

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺴﻴﻞ 0/5 – 0/7 در ﻫﺰار
مرکبات ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻴﻨﻮز 25 ﺳﻲ ﺳﻲ 300 + ﺳﻲ ﺳﻲ روﻏﻦ در 100 ﻟﻴﺘﺮ آب دردوﻧﻮﺑﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ10روز
فرمول شیمیایی : C16H8CI2F6N2O3
وزن مولکولی:461/1
گروه: Benzoylurea
ماده مؤثر: 100گرم بر لیتر
مواد همراه: 900گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:حشره کش سیستمیک و گوارشی که از سنتز کیتین جلوگیری می کند.
درجه سمیت پستانداران:OralLD 50 for Rats>5000 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت ضعیف III
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد.
موارد مصرف: علیه پسیل پسته و پروانه مینوز مرکبات در خزانه درختان جوان 3 تا 5 سال به کار می رود.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

 

23-نام سم :  پیری پروکسی فن 10%امولسیون    Pyriproxyfen EC 10%

موارد مصرف :

نوع محصول آفات مقدار مصرف سم
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺷﭙﺸﻚ ﻗﻬﻮهاي 50 تا 75 میلی لیتر در هكتار)0/5تا0/75در هزار(
ﭘﻨﺒﻪ ﻋﺴﻠﻚ 750 ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر

فرمول شیمیایی : C20H19NO3
وزن مولکولی:321/5
گروه: Juvenile hormone minic (IGRs
ماده مؤثر: 100گرم بر لیتر
مواد همراه: 900گرم بر لیتر
نحوه تأثیر:هورمونی که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می شود.
درجه سمیت پستانداران:OralLD 50 for Rats>5000 mg/Kg
کلاس سمیت بر اساس دسته بندی who : سمیت ضعیف III
احتیاطات لازم :از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود .
علائم مسمومیت:سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایي
کمکهای اولیه :در صورت مسمومیت به همراه برچسب آفت کش به پزشک مراجعه شود .
پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد.
موارد مصرف: علیه شپشک قهوه ای مرکبات و عسلک پنبه.
موارد عدم مصرف : از کاربرد این سم در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز خودداری شود.با توجه به خطر این ترکیب برای آبزیان می بایست احتیاطات لازم صورت گیرد.

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x