نام تجاری سموم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

Propargite %57 ECنام تجاری سموم

 

نام عمومی سم نام تجاری سم
حشره کش ها  

کلرپیریفوس 40/8% امولسیون

CLorpyrifos – ethyl %40.8 EC

دورسبان

 دیازینون 60% امولسیون

DIAZINON %60 EC

 بازودین

 دیمتوات امولسیون%40

Dimethoate %40 EC

 رکسیون - روگر

 فن پروپاترین 10% امولسیون

Fenpropathrin %10 EC

 دانیتول

 اتیون 47% امولسیون

Ethion %47 EC

 سیتیون

 فوزالن 35%امولسیون

Phosalone %35 EC

 زولون

 پروفنفوس 40% امولسیون

Profenofos %40 EC

 کوراکرون

 اکسی دیمتون متیل 25% امولسیون

Oxydemethon- methyl%25 EC                

 متاسیستوکس

 ایمیداکلوپراید 35% سوسپانسیون

Imidaclopride%35 SC

 کنفیدور

 استامی پراید 20% پودر قابل حل در آب

Acetamipride%20 SP

 موسپیان

 فنیتروتیون 50% امولسیون

Fenitrothion %50 EC

 سومیتیون

 فن والریت 20% امولسیون

Fenvalerate %20 EC

 سومیسیدین

 سایپرمترین 40% امولسیون

Cypermethrin %40

 ریپکورد

 ایندوکساکارب 15% سوسپانسیون

Indoxacarb %15 SC

 آوانت

 تیودیکارب 80% گرانول قابل انتشار در آب

Thiodicarb %80 DF

 الروین

 دیکلرووس 50% امولسیون

Dichlorvos %50 EC

 ددواپ

 مالاتیون 57% امولسیون

Malathion %57 EC

 مالاتیون

 دلتامترین % 2/5 امولسیون

Deltamethrin %2.5 EC

 دسیس

 پرمترین 25% امولسیون

Permethrin %25 EC

 آمبوش

 هگزافلومورون 10% امولسیون

Hexafelumuron %10 EC

 کنسالت

 آبامکتین%1/8 امولسیون

Abamectin %1.8  EC

 ورتی مک

 تری کلروفن 80% پودر قابل حل در آب

Trichlorfon %80 SP

 دیپترکس

 پیریمیکارب%50 پودرباقابلیت ترشوندگی

Primicarb %50 WP

 پریمور

 پیری پروکسی فن امولسیون 10%

Pyriproxyfen %10 EC

 آدمیرال
 کنه کش ها  

 پروپارژیت 57% امولسیون

Propargite %57 EC

 امایت

 تترادیفون% 7/52 امولسیون

Tetradifon %7.52 EC

 تدیون وی 18

 بروموپروپیات 25% امولسیون

Bromoprpylate %25 EC

نئورون

 هگزي تیازوکس 10% امولسیون

Hexythiazox %10 EC

 نیسورون

فن پیروکسی میت 5% سوسپانسیون

Fenpyroximate %5 SC

اورتوس

آزوسیکلوتین پودر با قابلیت تر شوندگی 25%

Azocyclotin %25 WP

پروپال

پیریدابن پودر با قابلیت تر شوندگی%20

Pyridaben %20 WP

سان مایت
علف کش ها  

نیکوسولفورون 4% سوسپانسیون

Nicosulfuron %4 SC

سامسون

پاراکوات دیکلراید 20% مایع قابل حل در آب

Paraquat Dichloride %20 SL

گراماکسون

بوتاکلر%60 امولسیون

Butachlor %60 EC

ماچتی

گایفوزیت 41% مایع قابل حل در آب

Glyphosate- sopropylammonium %41 SL

راندآپ

تري بنورون متیل%75 پودر قابل انتشار در آب

Tribenuron methyl %75 DF

گرانستار

ایمازتاپیر 10% مایع قابل حل در آب

Imazethapyr %10 SL

پرسوئیت

کلودینافوپ پروپارژیل 8% امولسیون

Clodinafop Propargyl %8 EC

تاپیک

هالوکسي فوپ آرمتیل استر % 10/8 امولسیون

Haloxyfop-R-Methyl Ester %10.8 EC

گاالنت سوپر

متري بوزین 70% پودر با قابلیت ترشوندگي

Methribuzin %70 WP

سنکور

بنتازون 48% مایع قابل حل در آب

Bentazone – sodium %48 sl

بازاگران

بن سولفورون متیل 60% پودر قابل انتشار در آب

Bensulfuron methyl %60 DF

لونداکس

پرومترین%80پودر با قابلیت ترشوندگی

Prometryn %80 WP

گزاگارد

 

تو فور دی + ام سی پی آ% 67/5 مایع قابل حل درآب

-2,4D + MCPA %67.5 SL

یو 46 کمبی

سولفوسولفورون%75 گرانول قابل پخش در آب

Sulfosulfuron %75 WG

آپیروس

تری فلورالین%48 امولسیون

Trifluralin %48 EC

ترفان

پیریدات 60% امولسیون

Pyridate %60 EC

لنتاگران

کلوپیرالید 30%مایع قابل حل در آب

Clopyralid%30SL

لونترل

پرتیاکلر 50%امولسیون

Pretilachlor %50 EC

ریفیت

سیکلوکسیدیم 10%امولسیون

Cycloxydim %10 EC

فوکوس

اکسي فلورفن 24% امولسیون

Oxyfluorfen %24 EC

گل 2 ای

اگزادیازون 12% امولسیون

Oxadiazone %12 EC

رونستار

متامیترون 70% سوسپانسیون

Metamitron %70 SC

گلتیکس

لینورون %45 سوسپانسیون ، 50% پودر با قابلیت ترشوندگی

Linuron %45 SC , %50 WP

افالن

فنوکساپروپ پی اتیل 7/5% امولسیون روغن در آب

Fenoxaprop – p - ethyl %7.5 EW

پوما سوپر

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت 27/4% امولسیون

Phenme diham + desmediham

+ ethofumesate %27.4 Ec

بتانال پروگرس ای ام

ستوکسیدیم امولسیون روغنی 12/5%

Sethoxydim OEC %12.5

نابواس

سولفوسولفورون+مت سولفورون گرانول قابل پخش در آب 80%

metsulfuron %5 -methy %75 Sulfosulfuron)%80WG(

توتال

مولینیت امولسیون 120 +71% گرم اکستندر

Molinate Ec %71+ 120 gr Extender

اردرام سوپر

آمترین پودر با قابلیت تر شوندگی 80%

Ametryn %80 WP

گزاپاکس

آترازین پودر با قابلیت تر شوندگی 80%

Atrazine %80 WP

گزاپریم

پروپانیل امولسیون 36%

Propanil %36 EC

استام
قارچ کش ها  
بنومیل 50% پودر با قابلیت ترشوندگي بنلیت

پروپیکونازول % 25 امولسیون

Propiconazole %25 EC

تیلت

کاربندازیم%60پودر با قابلیت تر شوندگی

Carbendazim wp %60

باویستین

کاپتان 50% پودر با قابلیت ترشوندگي

Captan %50 WP

ارتوساید

پنکونازول 20% امولسیون، روغن در آب

Penconazole %20 EW

توپاس

مانکوزب 80% پودر با قابلیت تر شوندگي

Mancozeb %80 WP

دتیان ام 45

کوپراکسي کلراید 35% پودر با قابلیت ترشوندگي)براساس مس

Copperoxy chloride %35 WP

کوپراویت

کرزوکسیم متیل 50% گرانول قابل پخش در آب

Krosoxim methyl %50 WG

استروبی

تبوکونازول%6مایع قابل انتشار براي ضدعفوني بذر و% 25روغن در آب

Tebuconazole %6 FS , %25 EW

راکسیل ؛ فولیکور

ایپرودیون + کاربندازیم% 52/5 پودر با قابلیت ترشوندگي

Iprodion + carbendazim %52.5 wp

رورال تی اس

دیفنوکونازول%3 پودر براي ضدعفوني خشک بذر

Difenoconazole %3 DS

دیویدند

تري سیکازول 75% پودر با قابلیت ترشوندگي

Tricyclazole %75 WP

بیم

سولفور%80پودر با قابلیت تر شوندگي

Sulfur %80 WP

تیوویت

دودین 65%پودر با قابلیت تر شوندگي

Dodin %65 WP

ملپرکس

تیوفانات متیل 70% پودر با قابلیت ترشوندگي

Tiophanate – methyl %70 WP

توپسین ام

کلرتالونیل 72% سوسپانسیون

Chlorothalonil %72 SC

داکونیل

زینب پودر با قابلیت تر شوندگی 80%

Zineb %80 WP

دیتان زد 78

موش کش ها

 

برومادیالون%0/005

Bromadialone 005/0 % W/W

النی رت

زینک فسفاید 80% پودر

Zinc phosphide %80 P

رتول - ریدال
حلزون کش  

متالدهید  6% طعمه

Metaldehyde B %6

متاالنجی
سورفکتانت ها  

دی اکتیل

D-Octil

 

هیدرومکس

Hydromax

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید