سم فایکام
طعمه موش برودیفاکوم پلیت /وکس (2 فایل)
سایپرمترین (2 فایل)
آیکون
سم سولفاک
سم دلتا مترین/ دسیس
msds فارسی/لیست سموم مجاز (2 فایل)
پرمترین (2 فایل)