دانستنی های سم فایکام

فایکام چیست ؟ اطلاعاتی که در اینجا داده می شود اختصاص به حشره کش کارباماتی با فرمولاسیون قابل تعلیق در آب و 80 درصد ماده موثر بندیوکارب می باشد. سم…
سم شناسی

سم شناسی

در این مقاله شرح کاملی از کلیه سموم مصرفی در زمینه بهداشت عمومی و کاربرد آنها و گروههای مختلف سم شرح داده می شود. سم شناسی toxicology آفت کش ها…
سمپراتور

سمپراتور چیست

سمپراتور چیست ؟ براساس ترجمه توصیه های شرکت سازنده ترکیب : محتویات اسمی سمپراتور شامل 25 گرم پیرتیروئید سنتتیک سایپرمترین – 25 گرم پیرتیروئید سنتتیک تترامترین و 125 گرم سینرژیست…
نام تجاری سموم

نام تجاری سموم

Propargite %57 ECنام تجاری سموم نام عمومی سم نام تجاری سم حشره کش ها کلرپیریفوس 40/8% امولسیون CLorpyrifos – ethyl %40.8 EC دورسبان دیازینون 60% امولسیون DIAZINON %60 EC بازودین…
مبارزه با حشرات در اردوگاه ها

مبارزه با حشرات و جوندگان در اردوگاهها

مبارزه با حشرات و جوندگان در اردوگاه ها ( از طریق بهسازی – سمپاشی – گندزدایی ) منبع : دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1332 الف) مشکلات ناشی از…
انتخاب بهترین شرکت سمپاشی

انتخاب بهترین شرکت سمپاشی

انتخاب بهترین شرکت سمپاشی تعداد زیادی از کسانی که دچار مشکل آفات می باشند و از بین بردن برخی از این آفات بسیار مشکل می باشد در انتخاب بهترین شرکت…
سموم کارباماتی

شناخت حشره کش های کارباماتی

شناخت حشره کش های کارباماتی و درمان مسمویت های ناشی از آنها ین حشره‌کش‌ها دارای کربن، ئیدروژن، اکسیژن و نیتروژن و بدون کلر و فسفر هستند. (NH2-COOH) اسیدکاربامیک :پایه و…
سمپاش

آشنایی با سمپاش ها

تقسيم بندي سمپاش ها سمپاشها به دو دسته محلول پاشها و گردپاشها تقسيم مي شوند. هر کدام از اين دو دسته خود مي تواند در انواع مهم زير طبقه بندي…
فرمولاسیون آفت کش ها

فرمولاسیون آفت کش ها

آفت کش ها آفــت کــش هــا ترکیبــات ســنتزی یــا طبیعــی انــد کــه بــرای کنتــرل ویــا از بیــن بــردن آفــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد . آفــت کــش عبــارت اســت از…
ایمنی سمپاشی

راهنمای ایمنی در سمپاشی

نکات ایمنی قبل از سم پاشی : 1-سمپاشی در محیط های انسانی بایستی زیر نظر مستقیم کارشناس بهداشت محیط یا کارشناس حشره شناسی انجام شود و در محیط های کشاورزی…
فهرست