نام علمی و نام تجاری  سموم

نام عمومی یا علمی سموم حشره کش و غلظت سم و نام تجاری سموم به شرج زیر می باشد :

حشره کش ها

نام عمومی سم                                                                                                 نام تجاری سم
کلرپیریفوس 40/8% امولسیون  CLorpyrifos – ethyl %40.8 EC              ⇐          دورسبان

دیازینون 60% امولسیون             DIAZINON %60 EC                          ⇐            بازودین

دیمتوات امولسیون%40                Dimethoate %40 EC                          ⇐           رکسیون – روگر

فن پروپاترین 10% امولسیون        Fenpropathrin %10 EC                      ⇐            دانیتول

اتیون 47% امولسیون                   Ethion %47 EC                              ⇐               سیتیون

فوزالن 35%امولسیون                 Phosalone %35 EC                         ⇐                زولون

پروفنفوس 40% امولسیون          Profenofos %40 EC                        ⇐                کوراکرون

اکسی دیمتون متیل 25% امولسیون   Oxydemethon- methyl%25 EC  ⇐                 متاسیستوکس

ایمیداکلوپراید 35% سوسپانسیون       Imidaclopride%35 SC              ⇐                  کنفیدور

استامی پراید 20% پودر قابل حل در آب  Acetamipride%20 SP          ⇐                  موسپیان

فنیتروتیون 50% امولسیون                   Fenitrothion %50 EC          ⇐                 سومیتیون

فن والریت 20% امولسیون                  Fenvalerate %20 EC            ⇐                سومیسیدین

سایپرمترین 40% امولسیون                 Cypermethrin %40              ⇐                ریپکورد

ایندوکساکارب 15% سوسپانسیون         Indoxacarb %15 SC              ⇐                آوانت

تیودیکارب 80% گرانول قابل انتشار در آب  Thiodicarb %80 DF        ⇐                الروین

دیکلرووس 50% امولسیون                    Dichlorvos %50 EC          ⇐                 ددواپ

مالاتیون 57% امولسیون                       Malathion %57 EC            ⇐                مالاتیون

دلتامترین % 2/5 امولسیون                  Deltamethrin %2.5 EC         ⇐               دسیس

پرمترین 25% امولسیون                     Permethrin %25 EC              ⇐             آمبوش

هگزافلومورون 10% امولسیون        Hexafelumuron %10 EC          ⇐             کنسالت

آبامکتین%1/8 امولسیون                Abamectin %1.8 EC                ⇐            ورتی مک

تری کلروفن 80% پودر قابل حل در آب   Trichlorfon %80 SP          ⇐            دیپترکس

پیریمیکارب%50 پودرباقابلیت ترشوندگی     Primicarb %50 WP        ⇐            پریمور

پیری پروکسی فن امولسیون 10%      Pyriproxyfen %10 EC            ⇐            آدمیرال

کنه کش ها

پروپارژیت 57% امولسیون          Propargite %57 EC                    ⇐            امایت

تترادیفون% 7/52 امولسیون        Tetradifon %7.52 EC                 ⇐            تدیون وی 18

بروموپروپیات 25% امولسیون      Bromoprpylate %25 EC          ⇐            نئورون

هگزي تیازوکس 10% امولسیون     Hexythiazox %10 EC            ⇐            نیسورون

فن پیروکسی میت 5% سوسپانسیون    Fenpyroximate %5 SC         ⇐            اورتوس

آزوسیکلوتین پودر با قابلیت تر شوندگی 25%   Azocyclotin %25 WP  ⇐         پروپال

پیریدابن پودر با قابلیت تر شوندگی%20     Pyridaben %20 WP          ⇐         سان مایت

علف کش ها

نیکوسولفورون 4% سوسپانسیون   Nicosulfuron %4 SC                  ⇐       سامسون

پاراکوات دیکلراید 20% مایع قابل حل در آب Paraquat Dichloride %20 SL  ⇐      گراماکسون

بوتاکلر%60 امولسیون     Butachlor %60 EC                                ⇐        ماچتی

گلایفوزیت 41% مایع قابل حل در آب  Glyphosate- sopropylammonium %41 SL  ⇐   راندآپ

تري بنورون متیل%75 پودر قابل انتشار در آب  Tribenuron methyl %75 DF  ⇐         گرانستار

ایمازتاپیر 10% مایع قابل حل در آب               Imazethapyr %10 SL            ⇐        پرسوئیت

کلودینافوپ پروپارژیل 8% امولسیون   Clodinafop Propargyl %8 EC          ⇐        تاپیک

هالوکسي فوپ آرمتیل استر % 10/8 امولسیون  Haloxyfop-R-Methyl Ester %10.8 EC  ⇐    گالنت سوپر

متري بوزین 70% پودر با قابلیت ترشوندگي   Methribuzin %70 WP            ⇐       سنکور

بنتازون 48% مایع قابل حل در آب  Bentazone – sodium %48 sl                ⇐      بازاگران

بن سولفورون متیل 60% پودر قابل انتشار در آب  Bensulfuron methyl %60 DF  ⇐     لونداکس

پرومترین%80پودر با قابلیت ترشوندگی   Prometryn %80 WP                   ⇐           گزاگارد

 

تو فور دی + ام سی پی آ% 67/5 مایع قابل حل درآب -2,4D + MCPA %67.5 SL    ⇐      یو 46 کمبی

سولفوسولفورون%75 گرانول قابل پخش در آب     Sulfosulfuron %75 WG      ⇐         آپیروس

تری فلورالین%48 امولسیون   Trifluralin %48 EC                                    ⇐            ترفان

پیریدات 60% امولسیون    Pyridate %60 EC                                            ⇐            لنتاگران

کلوپیرالید 30%مایع قابل حل در آب   Clopyralid%30SL                          ⇐              لونترل

پرتیاکلر 50%امولسیون      Pretilachlor %50 EC                                  ⇐              ریفیت

سیکلوکسیدیم 10%امولسیون   Cycloxydim %10 EC                            ⇐            فوکوس

اکسي فلورفن 24% امولسیون   Oxyfluorfen %24 EC                        ⇐            گل 2 ای

اگزادیازون 12% امولسیون        Oxadiazone %12 EC                      ⇐            رونستار

متامیترون 70% سوسپانسیون        Metamitron %70 SC                    ⇐            گلتیکس

لینورون %45 سوسپانسیون ، 50% پودر با قابلیت ترشوندگی Linuron %45 SC , %50 WP  ⇐            افالن

فنوکساپروپ پی اتیل 7/5% امولسیون روغن در آب    Fenoxaprop – p – ethyl %7.5 EW    ⇐       پوما سوپر

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت 27/4% امولسیونPhenme diham + desmediham+ ethofumesate %27.4 Ec          بتانال پروگرس ای ام

ستوکسیدیم امولسیون روغنی 12/5%    Sethoxydim OEC %12.5            ⇐            نابواس

سولفوسولفورون+مت سولفورون گرانول قابل پخش در آب 80%  metsulfuron %5 -methy %75 Sulfosulfuron)%80WG)                                                              ⇐                    توتال

 

مولینیت امولسیون 120 +71% گرم اکستندر  Molinate Ec %71+ 120 gr Extender ⇐            اردرام سوپر

آمترین پودر با قابلیت تر شوندگی 80%    Ametryn %80 WP                ⇐               گزاپاکس

آترازین پودر با قابلیت تر شوندگی 80%   Atrazine %80 WP               ⇐              گزاپریم

پروپانیل امولسیون 36%                     Propanil %36 EC                 ⇐            استام

قارچ کش ها

پروپیکونازول % 25 امولسیون    Propiconazole %25 EC               ⇐              تیلت

کاربندازیم%60پودر با قابلیت تر شوندگی  Carbendazim wp %60      ⇐             باویستین

کاپتان 50% پودر با قابلیت ترشوندگي   Captan %50 WP                     ⇐            ارتوساید

پنکونازول 20% امولسیون، روغن در آب   Penconazole %20 EW      ⇐            توپاس

مانکوزب 80% پودر با قابلیت تر شوندگي  Mancozeb %80 WP          ⇐           دتیان ام 45

کوپراکسي کلراید 35% پودر با قابلیت ترشوندگي)براساس مسCopperoxy chloride %35 WP ⇐     کوپراویت

کرزوکسیم متیل 50% گرانول قابل پخش در آب   Krosoxim methyl %50 WG     ⇐            استروبی

تبوکونازول%6مایع قابل انتشار براي ضدعفوني بذر و% 25روغن در آبTebuconazole %6 FS , %25 EW

⇐            راکسیل ؛ فولیکور

ایپرودیون + کاربندازیم% 52/5 پودر با قابلیت ترشوندگي       Iprodion + carbendazim %52.5 wp

⇐            رورال تی اس

دیفنوکونازول%3 پودر براي ضدعفوني خشک بذر    Difenoconazole %3 DS    ⇐          دیویدند

تري سیکازول 75% پودر با قابلیت ترشوندگي       Tricyclazole %75 WP        ⇐            بیم

سولفور%80پودر با قابلیت تر شوندگي                  Sulfur %80 WP              ⇐            تیوویت

دودین 65%پودر با قابلیت تر شوندگي                   Dodin %65 WP            ⇐            ملپرکس

تیوفانات متیل 70% پودر با قابلیت ترشوندگيTiophanate – methyl %70 WP  ⇐            توپسین ام

کلرتالونیل 72% سوسپانسیون      Chlorothalonil %72 SC                          ⇐            داکونیل

زینب پودر با قابلیت تر شوندگی 80%   Zineb %80 WP                              ⇐            دیتان زد 78

موش کش ها

برومادیالون                   0/005Bromadialone 005/0 % W/W          ⇐            النی رت

زینک فسفاید 80% پودر     Zinc phosphide %80 P                          ⇐           رتول – ریدال

حلزون کش

متالدهید 6% طعمه         Metaldehyde B %6                                ⇐            متاالنجی

سورفکتانت ها

دی اکتیل             D-Octil                        ⇐            هیدرومکس

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x